پرداخت آنلاین

مشترک گرامی :

جهت پرداخت میتوانید به شماره حساب / یا شماره کارت و یا بصورت آنلاین پرداخت فرمایید

شماره حساب : ۲۰۵۲۲۴۶۷۸۹

شماره کارت : ۶۱۰۴۳۳۷۸۰۹۱۹۶۰۶۴

صاحب حساب : محمد علی برجی

بانک : ملت